Tekijöiden haastattelut 

 

Hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtitoimisto: Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy

Kuva: Minttu Väisänen

1. Keitä olette ja mitä teette työksenne?

Toimistossamme on suunniteltu useita valtakunnallisesti merkittävien kohteiden restaurointeja. Työryhmämme, pääsuunnittelija Hanna Lyytinen (kuvassa keskellä) ja arkkitehtisuunnittelijat Kaisu Fränti ja Terhi Lehtimäki (kuvassa sivuilla), on työskennellyt pitkään suojeltujen kirkkojen parissa.

2. Miten työnne liittyy Turun tuomiokirkon peruskorjaukseen?

Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan käyttösuunnitelmat ja alustavat tekniset suunnitelmat, joiden pohjalta peruskorjauksen sisällöstä ja laajuudesta päätetään. Laadimme arkkitehtisuunnitelmat, johdamme suunnitteluryhmää ja vastaamme viranomaisyhteistyöstä. Rakentaminen on yhteistyötä. Vaikka arkkitehdin kynä määrittää tilat ja muodot, tulee jokaisen hankkeeseen osallistuvan kädenjälki näkymään katedraalissa uutena kerrostumana.

3. Mitkä ovat hankesuunnitteluvaiheessa työnne päälinjat, joista kirkosta kiinnostuneiden ja seurakuntalaisten olisi hyvä olla tietoisia?

Peruskorjauksen tavoitteena on parantaa tilojen toiminnallisuutta ja saavutettavuutta sekä uudistaa talotekniset järjestelmät. Suunnittelun lähtökohtana on keskiaikaisen Turun tuomiokirkon ominaispiirteet ja historialliset kerrostumat, joiden ymmärtäminen ja analysointi auttaa suhteuttamaan tulevan muutoksen katedraalin historialliseen jatkumoon. Uudistustavoitteiden lisäksi työtämme ohjaakin vastuu monisatavuotisen kansallispyhäkkömme rakennusperinnön ja arvon siirtämisestä tulevaisuuteen. Seurakuntalaisten lisäksi asiakkaanamme on myös Turun tuomiokirkko itsessään.

Turun tuomiokirkkoseurakunta tulee järjestämään yleisötilaisuuden suunnitelmista kevään 2024 aikana. Ilmoitamme tarkemman ajankohdan myöhemmin.

Rakennushistoriallisen selvityksen tekijä: Arkkitehtitoimisto Freese & Schulman

Kuva: Reeta Kujanpää

1. Keitä olette ja mitä teette työksenne?

Työryhmämme, tutkija Päivi Hakanpää sekä arkkitehdit Johanna Luhtala ja Heidi Seesto, on pitkään työskennellyt keskiaikaisten tiilirakennusten parissa. Rakennushistoriaselvitysten ohella Arkkitehdit Freese & Schulman on erikoistunut arvokohteiden peruskorjauksiin ja restaurointeihin.

2. Miten työnne liittyy Turun tuomiokirkon peruskorjaukseen?

Laatimamme selvitys muodostaa perustan Tuomiokirkon tulevalle korjaustyölle. Se kokoaa yksiin kansiin monisatavuotisen rakennushistorian. Rakennuksen ominaispiirteiden ja sen ajallisten kerrostumien tuntemus auttaa arvostamaan mennyttä ja suhteuttamaan sen tulevaan. Selvityksen painopiste on 1920-luvun restauroinnissa ja 1970-luvun peruskorjauksessa.

3. Mitkä ovat rakennushistoriaselvityksen päälinjat, joista kirkosta kiinnostuneiden ja seurakuntalaisten olisi hyvä olla tietoisia?

Seurakuntalaisilla on käytössään Suomen mittapuussa ainutlaatuinen ja arvokas keskiaikainen katedraali. Keskiajan kuluessa rakentunut kirkko uudistettiin Turun palon seurauksena. Merkkihenkilöiden hautakappeleiden muutokset 1800-luvun lopulla saivat vaikutteita kansainvälisistä tyylihistoriallisista suuntauksista. 1920-luvun laaja restaurointi palautti kirkon keskiaikaisia kerrostumia. Osin kesken jäänyttä restaurointia täydennettiin toiminnan ja tekniikan osalta 1970-luvun peruskorjauksessa. Vaikka uskonkäsitykset ovat ajan saatossa muuttuneet, on katedraali tilakokemuksena säilynyt poikkeuksellisen hyvin. Seurakuntalaisten pohtiessa uudistuksien tarpeita on hyvä miettiä tavoitteiden vaikutusta rakennukseen ja sen historiaan sekä tuleville sukupolville siirrettävää perintöä.

Teologisen selvityksen tekijä: Liturginen konsultti, TT Mika K T Pajunen, Kirkkotila Oy

Kuva: Aarne Ormio

1. Kuka olet ja mitä teet työksesi?

Olen Mika K T Pajunen teologi sekä luterilaisen ja anglikaanisen kirkon pappi. Jumalanpalvelus on aina liittynyt jollakin tapaa työhöni. Väittelin aikoinaan Suomen ja Englannin kirkkojen välisistä suhteista, mutta jo tuolloin jumalanpalveluksen kysymykset olivat juonteena mukana ja vilahtipa Turun tuomiokirkkokin tutkimuksessa useampaan otteeseen.

2. Mikä on roolisi Turun tuomiokirkon peruskorjauksessa?

Perustimme puolisoni Liinan kanssa kaksi vuotta sitten oman yrityksen Kirkkotila Oy:n, jonka tehtävänä on auttaa seurakuntia kehittämään tilojaan ja toimintaansa vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Saimme seurakuntayhtymältä tilauksen tehdä teologisen taustaselvityksen Turun tuomiokirkon peruskorjausta varten, mikä osoittautui sekä mieluisaksi että vaativaksi työksi.

3. Mitkä ovat päälinjat tekemässäsi teologisessa selvityksessä, joista seurakuntalaisten ja kirkosta kiinnostuneiden olisi hyvä olla tietoisia?

Turun tuomiokirkko on monien merkitysten kirkkotila. Käyn selvityksessä läpi sen teologiaa sekä jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan muutosta aina keskiaikaisesta katedraalista luterilaiseen tuomiokirkkoon sekä nykyiseen seurakuntakirkkoon ja kansallispyhäkköön. Selvityksen tausta-aineistona on kirkon historia ja nykyisten käyttäjien palaute, toiveet ja pelot, joihin olen soveltanut toisten tutkijoiden kehittämiä työkaluja sekä itse luomaani Jumalanpalveluksen matriisia. Selvityksen lopuksi esitän jatkotyöskentelyyn suuntaviivoja, joiden painopiste on monipuolisen jumalanpalveluselämän, monimuotoisen toiminnan ja vieraanvaraisuuden kehittämisessä yhdessä historiallisen jatkuvuuden ja perinteisen tuomiokirkkoestetiikan säilyttämisen kanssa.

Lue Jumalanpalveluksen matriisi.